Chà là 1-11
CL 13-64 CL 13-66 CL 13-68 CL 13-70 CL 13-72 CL 13-74 CL 13-76 CL 13-78 CL 13-80 CL 13-82 CL 13-84 CL 13-86 CL 13-88 CL 13-90 CL 13-92 CL 13-94 CL 13-96 CL 13-98 CL 13-100 CL 13-102 CL 13-104 CL 13-106 CL 14-69 CL 14-71 CL 14-73 CL 14-75 CL 14-77 CL 14-79 CL 14-81 CL 14-83 CL 14-85 CL 14-87 CL 14-89 CL 14-91 CL 14-93 CL 14-95 CL 14-97 CL 14-99 CL 14-101 CL 14-103 CL 14-105 CL 14-107 CL 14-109 CL 14-111 CL 14-113 CL 14-115 CL 14-117 CL 14-119 CL 14-121 CL 19-123 CL 14-125 CL 14-127 CL 14-129 CL 14-131 LK 14-133 CL 14-135 CL 14-137 CL 14-139 CL 14-141 CL 14-143 CL 14-145 CL 14-70 CL 14-72 CL 14-74 CL 14-76 CL 14-78 CL 14-80 CL 14-82 CL 14-84 CL 14-86 CL 14-88 CL 14-90 CL 14-92 CL 14-94 CL 14-96 CL 14-98 CL 14-100 CL 14-102 CL 14-104 CL 14-106 CL 14-108 CL 14-110 CL 14-112 CL 14-114 CL 14-116 CL 14-118 CL 14-120 CL 14-122 CL 14-124 CL 14-126 CL 14-128 CL 14-130 CL 14-132 CL 14-134 CL 14-136 CL 14-138 CL 14-140 CL 14-144 CL 14-146 CL-59 CL-60 CL-61 CL-62 CL-63 CL-64 CL-65 CL-66 CL-67 CL-68 CL-69 CL-71 CL-72 CL-73 CL-74 CL-75 CL-76 CL-77 CL-78

CL 13-64

Loại hình: Biệt thự đơn lập góc

Diện tích: 217.9m2

Hướng: Đông Nam

CL 13-66

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-68

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-70

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-72

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-74

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-76

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-78

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-80

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-82

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-84

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-86

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-88

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-90

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View vườn hoa.

CL 13-92

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View công trình công cộng

CL 13-94

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View công trình công cộng

CL 13-96

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View công trình công cộng

CL 13-98

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View công trình công cộng

CL 13-100

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View công trình công cộng

CL 13-102

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View công trình công cộng

CL 13-104

Diện tích: 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự Song lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: View công trình công cộng

CL 13-106

Diện tích: 217.9 m2

Loại hình: Biệt thự đơn lập

Hướng: Đông Nam

Lợi thế: Lô góc

CL 14-69

Diện tích: 117 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

Lợi thế: Lô góc

CL 14-71

Diện tích:  58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-73

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-75

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-77

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-79

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-81

Diện tích: 91 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-83

Diện tích: 91 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-85

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-87

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-89

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-91

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-93

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-95

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-97

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-99

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-101

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-103

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-105

Diện tích: 91 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-107

Diện tích: 91 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-109

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-111

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-113

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-115

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-117

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-119

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-121

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 19-123

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-125

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-127

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-129

Diện tích: 91 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-131

Diện tích: 84.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

LK 14-133

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-135

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-137

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-139

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-141

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-143

Diện tích: 58.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL 14-145

Diện tích: 115.5 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề lô góc

Hướng: Tây Bắc

CL 14-70

Diện tích: 126.6 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề lô góc

Hướng: Đông Nam

CL 14-72

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-74

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-76

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-78

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-80

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-82

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-84

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-86

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-88

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-90

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-92

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-94

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-96

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-98

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-100

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-102

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-104

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-106

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-108

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-110

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-112

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-114

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-116

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-118

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-120

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-122

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-124

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-126

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-128

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-130

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-132

Diện tích: 91 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-134

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-136

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-138

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-140

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-144

Diện tích: 63 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề

Hướng: Đông Nam

CL 14-146

Diện tích: 125 m2

Loại hình: Biệt thự liền kề lô góc

Hướng: Đông Nam

CL-59

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 91.5 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL-60

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL-61

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

CL-62

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-63

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-64

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-65

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-66

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-67

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-68

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-69

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-71

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-72

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-73

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-74

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-75

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-76

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-77

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 98 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.

CL-78

shophouse điển hình phân khu Chà Là

Diện tích: 70 m2

Loại hình: Shophouse liền kề

Hướng: Tây Bắc

Nằm trên trục đường vào khu tái định cư.